Algemene voorwaarden

Waarom SDIM

  • Top 3 Emerce 100
  • Klantrelatie gemiddeld 5,5 jaar
  • Data-driven & resultaatgericht
  • Heldere taal, no nonsense
  • Loyale partner voor de lange termijn
  • Transparante pricing
  • Hoog kennisniveau
HomeBedrijfsinformatieOver SDIMOver SDIM

1 DEFINITIES
1.1 In deze Voorwaarden, hier aangeduid als “Voorwaarden”, worden de volgende termen met een hoofdletter geschreven, in enkelvoud en meervoud. Deze termen betekenen:
Bijlage: Een toevoeging aan deze Voorwaarden met specifieke bepalingen voor de te leveren Dienst;
SDIM B.V., bekend als SDIM, die deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard;
Dienst: De door SDIM te leveren diensten onder de Overeenkomst, inclusief, indien van toepassing, resultaten van die diensten;
IE-rechten: Alle intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten, evenals rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat of zal aangaan met SDIM;
Overeenkomst: Het contract tussen SDIM en Opdrachtgever over de levering van de Dienst;
Partijen: SDIM en Opdrachtgever;
Persoonsgegeven: Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens;
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van SDIM en alle toepasselijke Bijlagen.

2 ALGEMEEN
2.1 Deze Voorwaarden zijn van kracht op en maken integraal deel uit van alle voorstellen en offertes van SDIM, Overeenkomsten en alle daarmee samenhangende juridische relaties tussen SDIM en Opdrachtgever, of hun rechtsopvolgers. Ook zijn de specifieke Bijlagen van kracht zoals overeengekomen tussen SDIM en Opdrachtgever.
Bij tegenstrijdigheden tussen dit algemene deel van de Voorwaarden en de Bijlage die is overeengekomen tussen SDIM en Opdrachtgever, heeft de Bijlage voorrang.
2.2 Indien in deze Voorwaarden vermeld staat dat een actie schriftelijk moet gebeuren, wordt dit geïnterpreteerd als inclusief e-mail. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht ontvangen te zijn op de verzenddatum, tenzij het tegendeel bewezen wordt.
2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als ze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen door SDIM en Opdrachtgever en gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarvoor ze zijn overeengekomen.
2.4 Inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op enige juridische relatie tussen Partijen.
2.5 Als deze Voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest op een juridische relatie tussen SDIM en Opdrachtgever, wordt aangenomen dat Opdrachtgever automatisch instemt met de toepassing van deze Voorwaarden op latere en toekomstige Overeenkomsten.
2.6 Indien een deel van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de ongeldige/vernietigde bepaling, waarbij de intentie van de ongeldige/vernietigde bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.
2.7 Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in een Overeenkomst en deze Voorwaarden, hebben de bepalingen in de Overeenkomst voorrang. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en een specifieke Bijlage, hebben de bepalingen in de Bijlage voorrang.
2.8 SDIM mag deze Voorwaarden wijzigen. Opdrachtgever wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
2.9 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.

3 OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Aanbiedingen en offertes van SDIM zijn vrijblijvend en dienen als uitnodiging tot het vormen van een Overeenkomst, tenzij SDIM nadrukkelijk schriftelijk anders heeft vermeld.
3.2 Offertes en aanbiedingen vervallen na vier (4) weken vanaf de datum van uitgifte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van aan SDIM verstrekte informatie waarop SDIM haar offerte baseert. Indien deze informatie niet correct of onvolledig blijkt, heeft SDIM het recht de offerte aan te passen.
3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever op een ongewijzigde geldige offerte of aanbieding van SDIM.
3.5 Opdrachten van Opdrachtgever zijn bindend.
3.6 SDIM mag onderhandelingen op elk moment beëindigen zonder redenen op te geven en is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van deze beëindiging of verplicht tot verdere onderhandelingen.

4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERING
4.1 SDIM voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en volgens de normen van goed vakmanschap, gebaseerd op de actuele stand van wetenschap en techniek. De verplichtingen van SDIM onder de Overeenkomst zijn inspanningsverplichtingen. Eventuele afspraken over serviceniveaus worden apart schriftelijk vastgelegd.
4.2 Partijen bepalen in de Overeenkomst de termijnen en data voor levering, evenals de plaats en wijze van levering van de Diensten. De doorlooptijd van een opdracht hangt af van meerdere factoren, zoals de kwaliteit van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de medewerking van Opdrachtgever en betrokken derden. De genoemde leveringstermijnen zijn niet bindend. Bij dreigende overschrijding van een termijn zullen Partijen overleggen over passende maatregelen.
4.3 Bij gefaseerde uitvoering kan SDIM de start van de volgende fase uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.4 SDIM hoeft instructies die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen niet op te volgen; als deze toch worden opgevolgd, worden de werkzaamheden volgens de standaardtarieven van SDIM in rekening gebracht.
4.5 SDIM mag de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden.
4.6 Diensten worden als geaccepteerd beschouwd als Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk bezwaar maakt. Indien de Diensten niet voldoen en Opdrachtgever dit kan aantonen, zal SDIM binnen een redelijke termijn de Diensten vervangen of aanpassen.

5 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen zijn gebaseerd op uitvoering tijdens normale werktijden.
5.2 Activiteiten buiten de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen leiden tot extra kosten.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn prijsindicaties/begrotingen van SDIM indicatief en niet bindend. Alleen wanneer uitdrukkelijk afgesproken, zal SDIM Opdrachtgever informeren bij overschrijding van een prijsindicaties/begroting.
5.4 Alle prijzen door SDIM vermeld zijn onder voorbehoud van fouten. SDIM is niet gebonden aan prijsvermeldingen met duidelijke fouten en/of verschrijvingen.
5.5 De betalingsdata voor SDIM’s diensten worden in de Overeenkomst vastgelegd. Facturen dienen betaald te worden volgens de op de factuur vermelde voorwaarden. Bij ontbreken van een specifieke regeling dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden.
5.6 Betalingen door Opdrachtgever worden eerst aangewend voor verschuldigde rente en kosten, vervolgens voor openstaande facturen die het langst uitstaan, zelfs indien Opdrachtgever anders vermeldt.
5.7 Bij te late betalingen is Opdrachtgever automatisch in verzuim en verschuldigd wettelijke handelsrente te betalen. Indien betaling uitblijft, kan SDIM de vordering uit handen geven, waarbij Opdrachtgever alle bijkomende kosten moet vergoeden.
5.8 SDIM mag Diensten die nog onder haar beheer zijn achterhouden tot alle betalingen voldaan zijn.
5.9 SDIM kan jaarlijks prijzen voor haar Diensten aanpassen per 1 januari, conform het prijsindexcijfer van het voorgaande jaar, Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, reeks 2015=100 (DPI). SDIM is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
5.10 Klachten over facturen moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst kenbaar worden gemaakt, anders worden facturen als geaccepteerd beschouwd. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
5.11 SDIM mag tussentijds of op basis van voorschotten factureren en zekerheid verlangen voor nakoming door Opdrachtgever.
5.12 Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie door SDIM.
5.13 Bij wijziging van Opdrachtgever’s financiële positie tijdens de Overeenkomst mag SDIM verdere uitvoering wijzigen of stopzetten of betalingsvoorwaarden aanpassen.

6 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT EN MEERWERK
6.1 Opdrachtgever erkent dat wijzigingen in de opdracht de tijdsplanning kunnen beïnvloeden. Bij invloed op het honorarium zal SDIM dit melden aan Opdrachtgever.
6.2 Bij wijzigingen die extra werk vereisen (meerwerk), worden deze op basis van nacalculatie gefactureerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 Opdrachtgever zorgt dat alle noodzakelijke gegevens en medewerking tijdig worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. SDIM is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie van Opdrachtgever.
7.2 Als benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, mag SDIM de uitvoering opschorten en extra kosten in rekening brengen.
7.3 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door SDIM gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SDIM.
7.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door SDIM gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van SDIM verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

8 (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING EN GEVOLGEN DAARVAN
8.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen periode, en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat de dienstverlening van rechtswege is voltooid.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Overeenkomst tussentijds worden beëindigd met een opzegtermijn van twee (2) maanden zonder reden. Bij tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever mag SDIM annuleringskosten rekenen.
8.3 SDIM mag de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever anders dan ten behoeve van reorganisatie of fusie, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de Opdrachtgever wijzigt.
8.4 Beëindiging van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming alsnog, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of anders voorgeschreven in de wet.
8.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen SDIM reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat SDIM ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SDIM vóór de datum van beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen SDIM ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
8.6 In het geval van beëindiging van de Overeenkomst komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken.
8.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

9 IE-RECHTEN
9.1 Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, blijven alle IE-Rechten op de verleende Diensten en alle andere materialen of informatie die door SDIM beschikbaar worden gesteld, eigendom van SDIM en/of haar licentiegevers.
9.2 Niets in deze Voorwaarden of Overeenkomst impliceert overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de in de Overeenkomst afgesproken doeleinden en onder de gestelde voorwaarden. Het gebruiksrecht geldt alleen voor Nederland, tenzij expliciet anders bepaald.
9.3 Opdrachtgever mag geen IE-Rechten indicaties uit de resultaten van de Diensten verwijderen of wijzigen.
9.4 SDIM behoudt haar persoonlijkheidsrechten zoals genoemd in artikel 25 Auteurswet.
9.5 SDIM mag de Diensten en materialen gebruikt voor de Overeenkomst, zoals ontwerpen en software, inzetten voor eigen promotie of publiciteit, tenzij anders overeengekomen.
9.6 SDIM mag technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aanbrengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze maatregelen te omzeilen.

10 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
10.1 Als SDIM op enig moment ten opzichte van de Opdrachtgever als verwerker moet worden aangemerkt en de Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kan op eerste verzoek van de Opdrachtgever een afzonderlijke verwerkersovereenkomst worden aangegaan zoals bedoeld in artikel 28 AVG.
10.2 SDIM zal dan in ieder geval slechts Persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerken voor zover dat noodzakelijk is om de Diensten uit te voeren. Na beëindiging van een Overeenkomst of op verzoek van de Opdrachtgever zal SDIM de persoonsgegevens verwijderen, behoudens een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens langer te bewaren.
10.3 SDIM zal in de hoedanigheid van verwerker de nodige bijstand verlenen aan de Opdrachtgever om te voldoen aan de AVG. SDIM kan dan naar redelijkheid kosten in rekening brengen voor het verlenen van deze bijstand.
10.4 SDIM zal een inbreuk in verband met de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging melden aan de Opdrachtgever.
10.5 De Opdrachtgever geeft algemene toestemming om derden als (sub)verwerker(s) in te schakelen. SDIM zal een eventuele subverwerker verplichten de bepalingen van een Overeenkomst na te leven. SDIM blijft verantwoordelijk voor de subverwerker.

11 VERTROUWELIJKHEID
11.1 Partijen behandelen alle verkregen informatie vertrouwelijk gedurende de Overeenkomst en vijf (5) jaar daarna.
11.2 Vertrouwelijke Informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden van de Overeenkomst en wordt alleen gedeeld met noodzakelijke werknemers en onderaannemers.
11.3 Geheimhouding is niet van toepassing op algemeen bekende informatie of informatie verkregen zonder geheimhoudingsverplichting.
11.4 Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één (1) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken medewerkers van elkaar in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van SDIM is de totale aansprakelijkheid van SDIM wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, beperkt tot de vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van SDIM wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van SDIM beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs.
12.2 De aansprakelijkheid van SDIM voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 1.000.000,– (één miljoen euro).
12.3 De aansprakelijkheid van SDIM voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade in verband met het gebruik van door Opdrachtgever aan SDIM voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden of met de inschakeling van door Opdrachtgever aan SDIM voorgeschreven derden is uitgesloten. Tevens is uitgesloten de aansprakelijkheid van SDIM wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
12.4 SDIM is niet aansprakelijk voor schade gedekt door verzekeringen van Opdrachtgever.
12.5 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van SDIM, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van SDIM uit hoofde van dit algemene gedeelte van deze Voorwaarden en de Bijlage geheel onverlet.
12.6 Tenzij nakoming door SDIM blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van SDIM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts nadat Opdrachtgever SDIM onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor nakoming alsnog wordt gesteld, en SDIM ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat SDIM in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
12.7 Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding geldt steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) kalenderdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SDIM meldt. Indien SDIM niet binnen bovengenoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal SDIM ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SDIM vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
12.8 Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. SDIM accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart SDIM van vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.
12.9 Opdrachtgever vrijwaart SDIM van alle vorderingen van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan derden is geleverd en dat mede bestond uit door SDIM geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade door die apparatuur, programmatuur of andere materialen is veroorzaakt.
12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle overige in deze Voorwaarden genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan SDIM zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

13 OVERMACHT
13.1 Bij overmacht is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan – maar is niet beperkt tot – stroomonderbrekingen, stakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen en internetstoringen.
13.3 Bij overmacht langer dan dertig (30) dagen mogen partijen de Overeenkomst ontbinden.
13.4 Bij gedeeltelijke prestatie tijdens overmacht mag SDIM deze factureren als afzonderlijke Overeenkomst.

14 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
14.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door SDIM aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen. Opdrachtgever is hiertoe niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van SDIM.

15 SCHIKKING EN BEMIDDELING
15.1 Bij geschillen zullen partijen eerst proberen tot een schikking te komen alvorens naar de rechter te stappen.

16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
16.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, de Overeenkomst en Bijlagen.
16.2 Het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten.
16.3 Geschillen die tussen SDIM en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in
verband met deze Voorwaarden, de Bijlagen en/of de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Haarlem.