Disclaimer

Waarom SDIM

  • Top 3 Emerce 100
  • Klantrelatie gemiddeld 5,5 jaar
  • Data-driven & resultaatgericht
  • Heldere taal, no nonsense
  • Loyale partner voor de lange termijn
  • Transparante pricing
  • Hoog kennisniveau
HomeDisclaimer

Laatste update: 28 mei 2018, 7:05u CET

Bij het maken en onderhouden van sdim.nl is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter bestaat evengoed de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet -meer- juist is. SDIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de content op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. SDIM aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks dat SDIM zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SDIM niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Copyright

De rechten op alle content op sdim.nl berusten bij SDIM, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Het is toegestaan om content  op andere sites te gebruiken/delen/verspreiden, echter uitsluitend een inleiding, of samenvatting, met een voor de lezer/gebruiker duidelijke zichtbare bronvermelding en backlink. Alle overige manier van verspreiding vergen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SDIM.

SDIM, SDIM en de SDIM logo’s zijn gedeponeerde (beeld)merken van SDIM

Linken

Linken en refereren naar sdim.nl mag wel. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u SDIM een onbeperkt gebruiksrecht, zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. SDIM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Informatie van derden

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door SDIM niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. SDIM wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. SDIM aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie

Berichten die u stuurt aan SDIM per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. SDIM adviseert u om geen geheime, persoonsgebonden, of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan SDIM te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan SDIM per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kúnnen worden door derden.

Wetgeving, ethiek en jurisprudentie

De wetgeving en jurisprudentie rondom, met name, privacy en persoonlijke gegevens gebruik is helaas complex en zeker nog niet altijd volledig duidelijk. SDIM tracht wetgeving na te leven. Bij twijfel, of het ontbreken van duidelijkheid, nemen we onze eigen  ethische grenzen als uitgangspunt. Dat betekent dat we in die gevallen persoonlijke gegevens nooit zullen gebruiken voor, volgens ons, onoorbare doeleinden. Kortom: SDIM doet haar best, maar we doen het ongetwijfeld niet altijd goed. Zowel de wetgever, alks de gebruiker, als onze opdrachtgevers mgen ons op[ onze actie aanspreken en dan zullen we ons tot het uiterste inspannen om zaken te verbeteren of tot overeenstemming te komen.

Algemene Voorwaarden

SDIM is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 52574253. Op de dienstverlening van SDIM zijn algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden, of bekijk hier de online versie.

Uitsluiting aansprakelijkheid

SDIM aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere betreffende (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan SDIM wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het management en medewerkers van SDIM.

Wijzigingen

SDIM behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze pagina) te wijzigen.