Beslist.nl adverteren

Met 4.100.000 bezoekers per maand is Beslist een website die druk bezocht wordt. De bezoekers op beslist.nl onderscheiden zich van reguliere internetters die informatie zoeken, want een bezoeker van beslist.nl heeft een koopintentie. Ze zijn op zoek naar een product en vergelijken prijzen en webshops met elkaar. De laatste stap naar aankoop is heel dichtbij.  U kunt tot 10% meer verkoop realiseren door het toevoegen van uw producten aan Beslist.nl. Vraag gerust naar onze benchmarks en ervaring.

Uw webshop producten optimaal tonen op Beslist.nl

Een webshop kan zich gratis aanmelden bij Beslist.nl. De producten worden dan gratis vertoond op verschillende posities binnen beslist.nl. Net als in Google geldt, hoe beter de positie hoe meer kliks u krijgt. Het is dus interessant om zo goed mogelijk vertoond te worden. Het werkt op veilingbasis, maar Beslist gaat over naar een prijsmodel op basis van kosten-per-sale. Een percentage van uw omzet dus.

 

Optimalisatie van Beslist.nl feed en resultaat

Beslist werkt op basis van een veilingmodel. Beslist kijkt echter heel goed naar haar inkomsten. Als u goed scoort krijgt u meer omzet en dat is ook goed voor Beslist. Dat kunt u beïnvloeden. Er is een aantal factoren die het volume en de kosten/baten bepalen:

  • Kwaliteit van de productfeed; cruciaal voor een goede campagne. Lees ook ons helpcentrum artikel om te kijken of uw Beslist.nl feed voldoet aan de kwaliteitsstandaarden
  • Conversiepercentage van uw eigen website
  • Inzicht leveren in het resultaat per product
  • De biedingen, per categorie
  • Continue optimaliseren van de feed op basis van de producten die goede kosten/omzet realiseren

SDIM maakt  inzichtelijk wat de resultaten zijn per verkocht product en zorgt dat dit te allen tijde in evenwicht is met de kosten die worden gemaakt. De kwaliteit en indeling van de feed is daarnaast een belangrijk aspect voor optimale weergave van uw producten op Beslist. SDIM neemt u het gehele traject uithanden, inclusief de feed-optimalisatie en setup.

Vragen over Beslist.nl adverteren?

Jan Dirkzwager

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat, of antwoorden op al uw online marketing vragen.

023 - 711 44 01Neem contact op
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.